gegevens EBS verantwoording en verslaglegging

Algemene Gegevens

Edmund Burke Stichting

KvK nummer 27199376

Adres

Lange Leidsedwarsstraat 152-I
1017 NN Amsterdam
info@burkestichting.nl
tel. 06-38198117

Statutaire Zetel

Den Haag

Datum van Oprichting

Datum van oprichting: 29-05-2001

Bestuurssamenstelling

Bart Jan Spruyt – Voorzitter
Diederik Boomsma – Penningmeester
Jonathan David Price – Secretaris

De Stichting heeft geen personeel. Bestuursleden ontvangen geen vergoedingen voor hun werkzaamheden, en lezingen/colleges die zij verzorgen in het kader van de activiteiten en doelstellingen van de stichting, zijn onbezoldigd.

Activiteiten

Het bevorderen van de westerse beschaving in Nederland, en de kennis daarover, ten behoeve van het algemeen belang.

Wezen en doelstelling van de Stichting

De Nederlandse cultuur en samenleving te verrijken en te bevorderen ten behoeve van het algemeen belang, met name door onderzoek en educatie. De Edmund Burke Stichting is een onafhankelijke denktank zonder winstoogmerk, gericht op onderwijs en vorming, die zich ten doel stelt het Westerse ideaal van een geciviliseerde, humane en vrije samenleving te bevorderen en te beschermen. Ter verwezenlijking van dit doel streeft de Edmund Burke Stichting er in het algemeen naar om de fundamentele waarden die besloten liggen in de Westerse intellectuele en morele traditie aan jong en oud in Europa kenbaar te maken. Dit doet de Burke Stichting door via haar website kennis over het conservatisme te verspreiden en door het organiseren van bijeenkomsten, seminars en conferenties over fundamentele vragen van morele, levensbeschouwelijke en politiek-filosofische aard. Deze bijeenkomsten zijn met name bedoeld voor studenten, promovendi en young professionals, maar ook toegankelijk voor andere deelnemers. De Edmund Burke Stichting is noch een politieke noch een religieuze organisatie of instelling, maar put ten behoeve van het propageren van haar boodschap uit traditionele politieke, filosofische en religieuze geschriften en stromingen. 

Jaarverslag 2012

In februari 2012 hield de EBS een ééndaagse studiedag “Gezin en Beschaving” in Amsterdam. Een groep van 22 studenten kwam bij elkaar om een serie lezingen en discussies. Deelnemers ontvingen allen een kopie van het boek “Family and Civilization van de Amerikaanse auteur Zimmerman.

In de herfst 2012 vond een tweedaagse seminar plaats over Hayek vs. Keynes, eveneens in Amsterdam. Onder leiding van de Amerikaanse hoogleraar en Hayek-expert Bruce Caldwell besprak een groep van 18 studenten, young professionals, journalisten en promovendi de overeenkomsten en verschillen tussen de economische opvattingen van Hayek en Keynes.

De EBS organiseerde verder opnieuw enkele Masterclasses. De Masterclass is een serie van vijf lezingen/seminars over een belangrijke denker uit de Westerse traditie, alsmede zijn relevantie voor de huidige tijd, waarbij de deelnemers over een periode van vijf maanden diens belangrijkste boeken lezen. In 2012 vond een Masterclass plaats over Alexis de Tocqueville onder leiding van Dr. Melvin Schut, en een Masterclass over het Utilitarisme en de kritieken daarop onder leiding van J. D. Price, waarbij boeken werden besproken van Jeremy Bentham en James Fitzjames Stephen.

Beleidsplan 2014

In 2014 zal de stichting opnieuw een serie Masterclasses organiseren: over Alexis de Tocqueville ’s Democratie in Amerika, over Plato’s Republiek, over Augustinus, en over Thomas van Aquino.

De EBS zal een eendaagse conferentie organiseren in het voorjaar over het thema “Gelijkheid”. En daarnaast zal dit jaar opnieuw een zomerschool voor studenten en promovendi worden georganiseerd over het thema “Europa”.

Financieel Overzicht 2012

Saldo 31-12-2011               € 23.221
Saldo 31-12-2012               € 19.416

Inkomsten                             €  1.350 (donaties & bijdrage Masterclass)
Uitgaven                                €  5.156

Specificatie Uitgaven                     

Studiedag Gezin en Beschaving                 €      0
Seminar Hayek vs Keynes                          € 2913
Boeken ter verspreiding                             € 1220

Masterclasses            €   203
Internet / website    €   480
Bankkosten               €   203
Overig                        €   137

 

 

 

 

Comments are closed.